Διευθυντής Οικονομικής Τεκμηρίωσης & Κοστολόγησης
ΚΕ.ΤΕ.ΚΝΥ
Νομός Αττικής
πριν από 15 μέρες
source : Skywalker

Διευθυντής Οικονομικής Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης διευθυντή οικονομικής τεκμηρίωσης και κοστολόγησης

στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Α.Ε.

Γενικά :

Το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.) ιδρύθηκε με τον νόμο 4286 / 2014 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν.

4486 / 2017) ως ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βασικό σκοπό την ανάπτυξη ενός αντικειμενικού, δίκαιου και διαφανούς συστήματος κοστολόγησης και χρηματοδότησης νοσοκομειακών υπηρεσιών με βάση τη δραστηριότητα (activity-based funding).

Ειδικότερα, σκοπός του αποτελεί η εισαγωγή, η μελέτη, η ανάπτυξη και κοστολόγηση επί τη βάσει ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων (DRG), η λειτουργία, η διοίκηση, η διαχείριση και η συντήρηση ενός Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.

Κ.Ν.Υ.) για την ορθολογική κατανομή όλων των πόρων των νοσοκομειακών δομών στο ελληνικό κράτος.

Προκηρυσσόμενη θέση :

Το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. προκηρύσσει την κάλυψη μίας (1) θέσης διευθυντή οικονομικής τεκμηρίωσης και κοστολόγησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τρία (3) έτη σύμφωνα με την παρ.

6 του άρθρου 13 του ν. 3429 / 2005, με την αμοιβή να καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354 / 2015 (ΦΕΚ Α' 176).

Ο διευθυντής οικονομικής τεκμηρίωσης και κοστολόγησης προΐσταται της διεύθυνσης οικονομικής τεκμηρίωσης και κοστολόγησης Συ.

Κ.Ν.Υ., η οποία έχει τις εξής κύριες αρμοδιότητες :

 • Τον σχεδιασμό και την αναθεώρηση του προτύπου κοστολόγησης του Συ.Κ.Ν.Υ.
 • Τη διαχείριση των δεδομένων κοστολόγησης του Συ.Κ.Ν.Υ.
 • Την κατάρτιση και την αναθεώρηση των εγχειριδίων κοστολόγησης
 • Την εκτίμηση των συντελεστών βαρύτητας κόστους του Συ.Κ.Ν.Υ.
 • Την κατάρτιση των προτάσεων της τιμολόγησης και της αποζημίωσης
 • Την εκπαίδευση των χρηστών του Συ.Κ.Ν.Υ.
 • Την ανάπτυξη και τη διαχείριση του Δικτύου DRG για την υποστήριξη της λειτουργίας του οικονομικού υποσυστήματος του Συ.Κ.Ν.Υ.
 • Τα υποχρεωτικά προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να αξιολογηθεί η αίτησή τους είναι τα εξής :

 • Πτυχίο οικονομικής σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Τετραετής (4) τουλάχιστον εμπειρία σε θέσεις συναφούς αντικειμένου σε φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα
 • Πλέον των ανωτέρω απαιτούμενων προσόντων θα συνεκτιμηθούν τα εξής :

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα οικονομικής επιστήμης ή Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας / Οικονομικών της Υγείας
 • Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα οικονομικής επιστήμης ή Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας / Οικονομικών της Υγείας
 • Καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας
 • Γνώση και εμπειρία σε μεθόδους κοστολόγησης
 • Άλλη συναφής με το αντικείμενο ειδίκευση ή εργασιακή εμπειρία
 • Γενικά προσόντα / άλλοι όροι :

  Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις :

 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (ν. 2683 / 1999 και του ν.
 • 3528 / 2007 όπως ισχύει).

 • Να μη συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη μετοχική σύνθεση ή τη διοίκηση άλλης εταιρίας που έχει την ιδιότητα προμηθευτή νοσοκομείων ή παρόχου υπηρεσιών υγείας.
 • Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.
 • Όλοι οι τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 • Υποβολή αιτήσεων :

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους :

  Αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 και ώρα 24 : 00 με τη συμπλήρωση της αίτησης () και την αποστολή βιογραφικού σημειώματος κατά το πρότυπο του ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος (Europass CV).

  Η αίτηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε υπευθύνη δήλωση του υποψηφίου ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνει είναι αληθή, ότι πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και ότι σε περίπτωση επιλογής του αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποδεχόμενος όλους τους επιμέρους όρους της πρόσκλησης.

  Διαδικασία επιλογής υποψηφίων :

  Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία έχει ήδη οριστεί με τη σχετική απόφαση της 9ης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του ΚΕ.

  ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. και αποτελείται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

  Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής η επιτροπή θα συνεκτιμήσει την επιστημονική συγκρότηση και κατάρτιση, την εν γένει εμπειρία των υποψηφίων στον χώρο της υγείας, καθώς και το σύνολο του εργασιακού βίου τους και τη σχέση τους με το αντικείμενο της θέσης για την οποία είναι υποψήφιοι όπως προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων.

  Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας η επιτροπή θα καλέσει τους επικρατέστερους υποψηφίους για τη θέση σε προφορική συνέντευξη προκειμένου να καταλήξει στην τελική εισήγησή της προς το διοικητικό συμβούλιο του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.

  Υποβάλετε αίτηση
  Προσθήκη στα αγαπημένα
  Κατάργηση από τα αγαπημένα
  Υποβάλετε αίτηση
  Το e-mail μου
  Πατώντας στο κουμπί «συνέχεια», δίνω στο neuvoo τη συγκατάθεση μου να καταχωρήσει τα δεδομένα μου και να μου στέλνει ειδοποιήσεις μέσω email, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του neuvoo. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας ή να διαγραφθείτε οποιαδήποτε στιγμή.
  Συνέχεια
  Φόρμα αίτησης